Lepingutasu

Lepingutasu on rahasumma või tagatis, mida üks pool maksab teisele osapoolele, et tagada teatud kohustuse täitmist. See võib hõlmata näiteks üürniku makstavat tagatisraha, et tagada üüri tasumine või ostja makstavat deposiiti, et tagada ostetud vara või teenuse kvaliteet ja tähtaegade järgimine. Lepingutasu võib olla ka kindlustusmakse või mõni muu tagatis, mida üks osapool nõuab, et teine osapool täidaks oma kohustused.