Järelmaks

Järelmaksu on toote või teenuse eest tasumise viis, mille puhul ostja ei maksa selle eest kohe, vaid osade kaupa, teatud aja jooksul. Järelmaks võib olla ilma intressita või intressiga. Seda võib pakkuda kauplus, pank või spetsialiseerunud ettevõte. Järelmaksuga saab osta suuremahulisi kaupu või teenuseid, nagu mööbel, elektroonika või auto, ning see võib olla saadaval ainult hea krediidiajalooga klientidele.